Stuur een appje!

Algemene Voorwaarden

PARADOGZ Dogwalking & Petservice

 

 

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: PARADOGZ, K.v.K nummer 82794278
 2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en)
 3. Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer
 4. Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs
 5. Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, diensten en afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij er iemand is die de opdrachtnemer moet vervangen (bv. tijdens vakanties of ziekte), de opdrachtgever wordt hiervan wel op de hoogte gesteld
 2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten
 3. Opdrachtnemer kan zonder enige opgaaf van redenen ten alle tijden een dier weigeren
 4. De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (“hier”, “zit”, “af” en “volg”) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen
 5. Loopse teven, kunnen niet mee met de groepswandeling. U kunt wel gebruik maken van een individuele wandeling, als de planning dat toelaat
 6. De hond(en) moet een degelijke halsband en riem dragen (geen slipketting of flexlijn)
 7. Puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden
 8. Honden die met de uitlaat mee gaan krijgen een penning met naam en telefoonnummer van de uitlaatservice. Deze dient de eigenaar om te doen op de dagen dat de hond mee gaat. Op deze penning zit een borg van €10

 

Artikel 3 – Gezondheid

 1. De hond dient gevaccineerd te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren
 2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt
 3. De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht
 4. Opdrachtgever verklaart zijn hond preventief te behandelen tegen wormen, vlooien en teken. Dit ter bescherming van uw eigen dier en de andere dieren

 

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en betrouwbaar in te vullen
 2. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever
 3. Bij verhindering dient opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd en op de wandel dag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht
 4. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt
 5. De hond moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen
 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond
 7. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is
 8. Als er zich een geval voordoet waarbij niet duidelijk te achterhalen is welke hond de aanstichter is worden de kosten verdeeld over alle betrokkenen honden
 9. De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn
 10. De opdrachtgever van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor. Opdrachtnemer zal trachten de honden zoveel mogelijk “handdoek droog”af te leveren. De opdrachtgever zal hiervoor geschikte handdoeken achterlaten

 

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)
 2. Opdrachtnemer zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag, zal hierover wel eerst contact hebben met de eigenaar
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband
 6. Opdrachtnemer mag de hond bij groepswandelingen onaangelijnd uitlaten, tenzij anders is afgesproken
 7. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft
 9. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind of warmte of ziekte en onmacht
 10. Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren
 11. De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond
 12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel
 13. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst b.v. in geval van onacceptabel gedrag van de hond
 14. Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten
 15. Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer
 16. Opdrachtnemer laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond, Opdrachtnemer zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten. De opdrachtgever zal hiervoor geschikte handdoeken achterlaten
 4. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer
 5. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden
 6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst
 7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval
 8. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk als een dier ziek wordt
 9. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk als een dier komt te overlijden
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan derden. Opdrachtgever dient hiervoor een WA verzekering te hebben
 11. Katten zitten thuis en vallen daarmee onder uw eigen verantwoordelijkheid, zelfde geld voor andere dieren die verzorgd worden aan huis

 

Artikel 7 – Betalingen

 1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
 2. Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever
 3. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient voor de eerste dag van de opdracht contant te zijn voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van opdrachtnemer
 4. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt
 5. Opdrachtgever ontvangt in geval van contante betaling een bewijs van betaling (kwitantie) van opdrachtnemer
 6. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen
 7. Bij onvolledig of niet tijdig betalen ben ik genoodzaakt administratie kosten in rekening te brengen. Als er niet op tijd betaald is krijgt u binnen 3 dagen een herinneringsmail. 3 tot 7 dagen te laat betalen kost het u €6 euro administratie kosten. 7 dagen of langer te laat betalen kost u €9 euro extra administratiekosten. Ik ben niet genoodzaakt mijn diensten uit te voeren zolang er niet vooruit betaald is
 8. Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt opdrachtnemer zich het recht de overeenkomst te ontbinden
 9. Het intakegesprek is kosteloos

 

Artikel 8- Overige

 1. Opdrachtnemer gaat natuurlijk ook wel eens met vakantie, deze vakanties worden op tijd (minimaal 1 maand voor data ) doorgegeven. Opdrachtnemer behoudt zich dan ook voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten ivm zulke aangekondigde vakantie
 2. Bij ziekte of onmacht mag de opdrachtnemer altijd afzeggen, wij brengen u daarvan telefonisch of per mail op de hoogte
 3. Opdrachtgever geeft voor de 24e van de volgende maand door als er veranderingen zijn, na de 24e wordt de vaste dag wel doorberekend